Management poslovnih sistemov

Dodiplomski triletni študijski program Management poslovnih sistemov z vključevanjem relevantnih in praktičnih predmetov, raziskovalnega praktičnega dela in podjetniških aktivnosti zagotavlja študentom koristno in praktično naravnano izobraževalno izkušnjo.

Z odličnimi strokovnjaki iz prakse ter njihovimi izkušnjami omogoča učenje novih pristopov in reševanje konkretnih problemov iz prakse s katerimi boste lahko učinkovito dosegali cilje podjetja ali organizacije. Študijski program študentom zagotavlja trdne temelje tako v znanju podjetništva kot tudi za podjetništvo potrebna znanja prava, ekonomije in informacijske tehnologije, saj je študij zasnovan glede na najpogostejše zahteve delodajalcev.

Cilj programa: Temeljni cilj visokošolskega strokovnega študijskega programa Management poslovnih sistemov je izobraziti študenta v lik diplomiranega managerja, ki obvladuje:

 • povezovanje podjetništva, izobraževanja in raziskovanja ter povečevanje mobilnosti znanja, idej in ljudi;
 • ustvarjanje in prenos mednarodno dosegljivega znanja v javno korist in gospodarsko izrabo ter krepitev sposobnosti za obvladovanje tehnološkega, družbenega in gospodarskega napredka;
 • poznavanje in prilagajanje družbenim procesom in tveganjem, ki jih sprožajo nove tehnologije, globalizirani gospodarski razvoj, spreminjanje demografske strukture, povečana kompleksnost upravljanja sodobnih družb ter vloga človeškega kapitala pri tem;
 • uporabo in razvijanje metod in tehnik za uspešno in učinkovito organiziranje in vodenje poslovnih sistemov;
 • razumevanje in obvladovanje poslovanja v gospodarskih in negospodarskih sistemih;
 • uspešno izvajanje in prilagajanje dela v poslovnih procesih s pridobljenimi poslovnimi, tehničnimi in vodstvenimi znanji.

Študij vsebuje tudi praktično usposabljanje, ki ga lahko zagotovi Alma Mater Europaea – ECM.

Predmetniki

Management poslovnih sistemov - 1. LETNIK

  Predmet ECTS
Skupaj za letnik 60
Skupaj za študijski program 180
1. semester
1 Poslovna informatika 8
2 Gospodarsko pravo I 8
3 Management 8
4 Podjetniške finance 6
Skupaj 30
2. semester
5 Inženiring kakovosti 8
6 Poslovna etika 6
7 Izbirni predmet 6
8 Projektna naloga I 10
Skupaj  30

Management poslovnih sistemov - 2. LETNIK

  Predmet ECTS
Skupaj za študijsko leto 60
Skupaj za študijski program 180
3. semester
9 Sistemska analiza 8
10
Delovno pravo
8
11 Davčne obremenitve podjetij 7
12 Uvod v ekonomijo 7
Skupaj 30
4. semester
13 Razvoj organizacijskega sistema 8
14 Ekonomika podjetij 6
15 Izbirni predmet 6
16 Projektna naloga II 10
Skupaj 30

Management poslovnih sistemov - 3. LETNIK

  Predmet ECTS
Skupaj za letnik 60
Skupaj za študijski program 180
5. semester
17 Izbirni predmet 8
18 Gospodarsko pravo II. 8
19 Marketing  7
20 Strateški management 7
Skupaj 30
6. semester
21 Psihologija vodenja 8
22 Izbirni predmet 6
23 Diplomska naloga 16
Skupaj 30

Ostali predmeti

  IZBIRNI PREDMETI  
1 Poslovni informacijski sistem 6
2 Pravo intelektualne lastnine 6
3 Raziskovanje v družboslovju 6
4 Vrednotenje projektnega dela 6
5 Poslovno komuniciranje 6
6 Informacijsko upravljavski sistemi 6
7 Javne finance 6
8 Inteligentni sistemi 6
9 Podjetništvo 8
10 Komunikacijski management 8
11 Zavarovalniško pravo 6
12 Odškodninsko pravo 6
13 Poslovna antropologija 8
14 Poslovna inteligenca 7
15 Karierni razvoj 7
16 Sistemi za podporo odločanju 7
17 Osnove osebnih financ 5

 

Predavatelji

Sodeluje pri študijskih programih:

Dodiplomski študij: Management poslovnih sistemov

CV:

Bibliografija: Preberi več

Mag. Tomislav Nemec je po poklicu inž. geod., univ. dipl. ekon,  magistriral pa je iz menedžmenta kakovosti storitev. Več let je bil načelnik Upravne enote Ljutomer, ki je kot prva UE vzpostavila certificiran sistem vodenja, bil je predsednik uprave Dars d.d., sedaj pa je direktor ZD Ljutomer. Pri svojem delu si prizadeva povezati problematiko vodenja javnih podjetij in ustanov z zadnjimi dognanji menedžmenta,  predvsem spodbuditi uporabo sodobnih orodij kakovosti, razvoj »performance menedžmenta« ter uveljavitev pristopov tako imenovanega »novega javnega menedžmenta«.

Sodeloval je v več medresorskih delovnih skupinah uvajanja kakovosti v javnem sektorju, je član uradniškega sveta, član strateškega sveta za pripravo Strategije razvoja javne uprave 2014-2020, član odbora za kakovost pri Združenju zdravstvenih zavodov Slovenije in član izvršilnega odbora Slovenskega združenja za kakovost in odličnost. Je tudi zunanji vodilni presojevalec sistemov vodenja po standardu ISO 9001. S prispevki na temo menedžmenta in obvladovanja kakovost sodeluje na strokovnih srečanjih,  vodi seminarje in delavnice iz področja obvladovanja kakovosti, več let pa je na Upravni akademiji MJU predaval v okviru programa “Vodenje in upravljanje”.

Prednosti študija

Predmetnik študija Management poslovnih sistemov na Alma Mater Europaea – ECM je skrbno načrtovan in vsebuje vsebine, ki jih manager potrebuje pri upravljanju svojega poklica. Predmetnik je usmerjen v praktičnost in uporabnost.

Študij je osredotočen na reševanje konkretnih problemov, zato se vsaka teorija aplicira v praksi. Študent dobiva v sklopu študija naloge, s katerimi rešuje realne probleme v podjetju oz. ustanovi. 

Pri študiju sodelujejo priznani strokovnjaki iz gospodarstva in državne uprave. Med študijem študenti spoznajo predsednike uprav tujih in domačih podjetij ter predstavnike ministrstev, ki svoje izkušnje neposredno prenašajo na študente.

Študij poteka v majhnih skupinah, kjer je pretok znanja od predavatelja do študenta neposreden, predavatelji so slehernemu študentu dnevno dosegljivi.

Vsa predavanja na Alma Mater Europaea – ECM so e-podprta, saj jih snemamo. Spremljate jih lahko v živo, posnetek pa si lahko doma tudi večkrat ponovno zavrtite.

Zaposljivost

Poklici, v katerih bi se diplomanti študijskega programa Management poslovnih sistemov lahko zaposlovali, so tisti, ki so v obdobju pritiska globalizacije in načel trajnostnega razvoja vseh segmentov poslovnih družb, tako zasebnega kot državnega sektorja, najbolj deficitarni. Gre za t.i. srednji, višji oz. vrhnji management.

Na podlagi vseh pri študiju pridobljenih znanj in kompetenc bodo lahko diplomanti svoje zaposlitvene možnosti in strokovno kariero udejanjali predvsem na naslednjih področjih:

 • v podjetjih različne velikosti in različnih gospodarskih in negospodarskih sistemih kot vodje oddelkov v podjetjih in državnih ustanovah;
 • na zahtevnih svetovalskih strokovnih pozicijah uprav v gospodarskih družbah;
 • kot podjetniki v lastnih podjetjih.
 • TRAJANJE ŠTUDIJA: 6 semestrov / 3 leta
 • KREDITNE TOČKE: 180 ECTS
 • PRIDOBLJEN NAZIV: diplomirani manager poslovnih operacij (VS) / diplomirana managerka poslovnih operacij (VS)
 • LOKACIJA ŠTUDIJA: Slovenija
 • ZAČETEK PREDAVANJ: oktober

Vprašanja, pohvale, pobude